Drogi Kliencie,

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO. W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

O jakich danych mówimy?

Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające Twoją identyfikację np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu dochodzenia naszych należności będą to również informacje o dokonanych płatnościach oraz informacje o Twojej sytuacji finansowej i majątkowej jakie są w tym celu niezbędne, takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Virtus Finanse Sp. z o.o., ul. Skarbowa 4/1, 59-220 Legnica

tel. 76 85 66 526, adres e-mail: biuro@virtus-finanse.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • windykacji zadłużenia na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;

 • obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do nas kierujesz;

 • badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z naszej obsługi Twojej sprawy oraz kontroli czy podejmowane przez nas czynności wykonywane są prawidłowo;

 • badania Twoich preferencji, w celu dopasowania do Twoich potrzeb sposobu kontaktu z Tobą oraz optymalnej dla Ciebie oferty czy sposobu spłaty zadłużenia.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty związanej z Twoimi finansami, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:

 • terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zadłużenia,

 • okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta,

 • okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy,

 • wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez Virtus Finanse Sp. z o.o., ul. Skarbowa 4/1, 59-220 Legnica.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy tlekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie a także naszym konsultantom.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Otrzymywanie danych od innych podmiotów

W niektórych sytuacjach, pozyskujemy Twoje dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie. W zakresie naszej działalności związanej z zarządzaniem wierzytelnościami najczęściej pozyskujemy dane od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności/ umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

Ponieważ jesteśmy zobowiązani dbać o aktualność Twoich danych, mogą one być aktualizowane na podstawie informacji uzyskiwanych z ogólnie dostępnych baz, takich jak KRS, CEiDG, GUS, księgi wieczyste, biura numerów telefonicznych, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – po wykazaniu interesu prawnego, oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez naszych doradców, np. w wyniku wizyt terenowych w Twoim miejscu zamieszkania lub przez agencje detektywistyczne w przypadku zlecenia takiej usługi.

W przypadku, gdy zostało wszczęte lub toczyło się postępowanie egzekucyjne Twojego zadłużenia możemy również uzyskiwać lub aktualizować Twoje dane na podstawie informacji otrzymanych od komorników sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?

W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

 • Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody,

 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Ciebie.

Prosimy, zwróć uwagę, że:

Zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Spółkę Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 76 85 66 526

 • pocztą tradycyjną na adres: Skarbowa 4/1, 59-220 Legnica